คุณยังไม่ได้ เข้าสู่ระบบ    |   สมัครสมาชิก        


           สวัสดิการ


     บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพราะเราตระหนักดีว่า "บุคลากร" คือปัจจัยสำคัญที่สร้างความแตกต่าง และความสำเร็จให้กับองค์กร เราจึงมุ่งเน้นในเรื่อง การสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรอันเป็นกำลังสำคัญ ในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ และเราเชื่อว่า "รูปแบบ" ของการทำงาน คือปัจจัยสำคัญที่จะดึงเอาศักยภาพที่ดีที่สุดของบุคลากรมาใช้เราจึงมุ่งเน้น ในเรื่องการมีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และการทำงานเป็นทีม เราวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากผลงาน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรรวมถึงการยกระดับขององค์กรให้ทัดเทียมกับสากล ด้วยการมอบผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดีควบคู่กับการให้ความสำคัญ ต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร.

     ขณะนี้เรากำลังขยายธุรกิจและการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้น หากท่านเป็นบุคคลที่มีความพร้อมในด้านศักยภาพ และต้องการทำงานที่ท้าทายในองค์กรที่มีความมั่นคงและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ขอเชิญท่านสมัครเข้าร่วมงานกับเรา เพื่อเป็นพลังสำคัญในการผลักดันและเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ.

ประกันสังคม
เป็นสวัสดิการที่เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐ เพื่อช่วยเหลือพนักงาน กรณีที่เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน.
เงินช่วยเหลือพนักงาน
เรามีสวัสดิการด้านการเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีอุปสมบท สมรส คลอดบุตร ประสบภัยต่างๆ และเสียชีวิต.

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เป็นกองทุนที่บริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้รับประโยชน์สูงสุดในการเก็บออม และการลดหย่อนด้านภาษีเงินได้

เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เรามีสวัสดิการด้านการเงินช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงานกรณีติดต่อประสานงานของบริษัท.

การประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
เรามีการประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุคุ้มครองพนักงานทุกกรณีตลอด 24 ชม.

สิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าราคาพนักงาน
เราให้ส่วนลดแก่พนักงานในการซื้อสินค้าของบริษัท ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด.

ตรวจสุขภาพประจำปี
เราให้พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีจากโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือ.

การท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี
เราจัดกิจกรรมสัมมนา ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพักผ่อนประจำปี และมีกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมให้แก่พนักงานอีกด้วย.

ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
เราเชื่อว่าบุคลากรที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนบริษัทไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้นเราจึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความชำนาญในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น โดยการฝึกอบรมทั้ง ภายในและภายนอกบริษัท.